Aikuisille

 

 

HANKERAPORTTI

Hvitträsk – erityinen mahdollisuus

Haimme apurahaa erityisopetuksen kehittämishankkeeseen, joka toteutettiin taidekasvatuksen keinoin. Hankkeeseen on osallistunut kolme Masalan koulun monimuotoista pienryhmää (1.-2, 3.-4, 5.-6. luokat). Koulussa on vahva inklusiivinen painotus, mutta tässä hankkeessa on kehitetty alkuvaiheessa erityisryhmien yhteistä toimintaa ja seuraavassa vaiheessa pienryhmien toiminnassa luotua mallia on alettu levittää koko koululle keväällä 2013. Hankkeessa on vahvistettu pienryhmien ikäintegraatiota ja on luotu mahdollisuus hyödyntää eri opettajien osaamista erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa. Toiminnassa on painotetusti kehitetty oppilaiden motivaatiota, itsesäätelyä, oppimisen taitoja ja kognitiivisia prosesseja. Tätä on tukenut opettajien käymä Educoden verkkokurssi oppimistaitojen ohjaamisesta. Prosessin aikana opettajat ovat tutkineet omaa työtään ja luoneet tiiminä samanaikaisopetuksen mallia sekä levittäneet tietoa hankkeesta yleisopetukseen. Hankkeen myötä on vahvistettu uuden teknologian käyttöä, mutta toteutuksessa keskeisenä on ollut rakennustaiteen ja kulttuurihistorian tutkiminen, dokumentointi valokuvaamalla ja kirjoittamalla sekä kuvataiteen tekeminen. Prosessissa olennaista on ollut myös mielikuvaoppiminen ja kokemusten sanallistaminen sekä tarinointi yhdessä prosessoiden. Myös matematiikan käsitteitä on tutkittu Hvitträsk-kohteen avulla ennakkoluulottomasti. Lisäksi hankkeessa on laajennettu oppimisympäristöä museoon ja sen ympäristöön. Tätä on tukenut koulun ulkopuolinen verkosto (Hvitträskin museo, Aalto yliopiston tutkimusjohtaja, biologi, verkkopedagogi).

Konkreettiset tulokset: Oppilaat jatkoivat lukuvuonna 2011-12 aloitettua Hvitträsk-projektia, jonka puitteissa on tutustuttu rakennuksen historiaan, arkkitehtuuriin ja taidekäsityöhön. Sen yhteydessä on koottu kunkin oppilaan omaa Hvitträsk-kansiota, joka sisältää kuvamateriaalia ja kertomuksia. Lisäksi koulun ruokalaan on toteutettu Hvitträskiä ja siellä vietettyä elämää kuvaava yhteistaideteos, joka muuntuu vuodenaikojen mukaan. Prosessista on tuotettu aamunavauksia ja esitys koulun kevätjuhlaan 2013. Teoksista ja dokumenteista on koottu verkkosivut www.hvittraskiin.net, joita täydennetään tulevaisuudessa. Verkkosivuilla kuvataan hankeprosessia lapsille ja aikuisille. Sivujen osioita ovat Hvitträskin esittely, lasten tarinat, vuodenaikakuvitus, retket, lasten silmin, työskentelystä kuvin, matematiikka, aikuisille. Teemat on koottu Hvitträsk-peliin, joka on sekä konkreettinen taideteos että tietopankki. Paikallislehdessä on julkaistu artikkeli hankkeesta.

Hankeen arviointi: Oppilaat ja koulun aikuiset: jatkuva itsearviointi ja projektin päätösarviointi, koulun ulkopuoliset tukihenkilöt arvioivat projektin lopussa, rehtori Anne Koskeno ja koulun kehittämistyöryhmä sekä suosittelija, erityisopetuksen projektipäällikkö ja rehtori Marja-Leena Saarelma.